Regulamin Pasja Miniconu 2022

1. Postanowienia wstępne i definicyjne

a) Głównym Organizatorem Konwentu Pasja Minicon 2022 (zwanego dalej “Konwentem”) jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, ul. Świętojańska 141–143 (dalej: “Biblioteka”).

b) Wszystkich uczestników Konwentu przebywających na terenie Konwentu obowiązuje regulamin Biblioteki dostępny w wersji cyfrowej (https://bibliotekagdynia.pl/pl/o-bibliotece/regulamin-wydarzen-i-imprez-organizowanych-przez-miejska-biblioteke-publiczna-w-gdyni) oraz w każdej filii Biblioteki oraz niniejszy Regulamin.

c) Do realizacji  konwentu zostaną wykorzystane pomieszczenia Biblioteki, filia Biblioteki z Pasją Zwycięstwa 96/98 (PPNT, bud. IA) 81-451 Gdynia i pomieszczenia udostępnione przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia (PPNT) al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia (dalej: teren fizyczny Konwentu).

d) Ze względu na stan zagrożenia epidemiologiczny organizatorzy  i inne osoby przebywające na terenie fizycznym Konwentu muszą przestrzegać zaleceń Ministerstwa rozwoju dla bibliotek aktualnych w dniach trwania Konwentu – 4. i 5. listopada 2022 oraz regulaminu Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

2. Uczestnictwo w Konwencie

a)Uczestnictwo w Konwencie jest bezpłatne.

b) Uczestnictwo w Konwencie wymaga pobrania bezpłatnego biletu ze strony Evenea (https://evenea.pl/pl/wydarzenie/pasjaminicon2022). Liczba biletów jest limitowana. Bilety można pobrać przed konwentem lub w jego trakcie aż do wyczerpania ich limitu.

c) Każdy uczestnik powinien okazać bilet w punkcie akredytacyjnym, gdzie zostanie on skasowany i wymieniony na identyfikator (przypinkę). 

d) Uczestnicy pełnoletni otrzymają dodatkowe oznaczenie na identyfikatorze, które wykorzystane będzie do weryfikacji wieku, koniecznej przy niektórych punktach programu.

e) Przebywanie na terenie konwentu bez identyfikatora jest dozwolone, jednakże osoby bez identyfikatorów mogą zostać wyproszone z sal prelekcyjnych lub terenu konwentu w pierwszej kolejności w przypadku przekroczenia liczby osób, które mogą pomieścić pomieszczenia konwentu.

f) Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji wideo i streamingu wybranych przez siebie paneli po uprzednim ustaleniu tego z twórcami programu oraz gośćmi. 

3. Uczestnicy Konwentu

a) Uczestnicy Konwentu (dalej: “Uczestnicy”) zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Biblioteki oraz niniejszego regulaminu Konwentu.

b) Uczestnicy zobowiązani są do noszenia identyfikatora (przypinki) w widocznym miejscu.

c) W przypadku zgubienia identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić się do Bibliotekarzy przy punkcie Bibliotecznym znajdującym się przy wejściu głównym do Biblioteki.

d) Uczestnicy mogą przebywać na jego fizycznym terenie od momentu jego rozpoczęcia do zakończenia atrakcji w sobotę 5. listopada, z wyłączeniem przerwy nocnej: od 21:00 w piątek do 10:00 w sobotę.

e) Na terenie Konwentu należy zachować porządek i czystość oraz posprzątać pomieszczenia, w których się przebywało.

f) Uczestnicy na czas przebywania na terenie Konwentu powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

g) Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom pracowników i wolontariuszy Biblioteki (w tym obsługi i ochrony obiektu, w którym znajduje się teren konwentu). Decyzje te są ostateczne, jednak można się od nich odwołać.

h) Uczestnicy zobowiązani są do traktowania pozostałych Uczestników z szacunkiem. Nękanie fizyczne lub słowne może skutkować usunięciem z Konwentu i zgłoszeniem do odpowiednich służb.

i) Uczestnicy naruszający prawo, w szczególności powodujący zagrożenie życia, zdrowia, napastujący lub naruszający dobra materialne innych, zostaną usunięci z przestrzeni Konwentu, a sprawa przekazana odpowiednim służbom porządkowym.

j) Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ograniczeń wiekowych w konkretnych punktach programu. Informacje o ograniczeniach wiekowych znajdują się: w opisach tychże punktów na stronie internetowej, w folderze informacyjnym udostępnionym na stronie oraz w tabeli programowej, przy odpowiednim punkcie programu. Organizatorzy nie odpowiadają za nieprzestrzeganie tej zasady przez Uczestników. 

k) W salach znajdujących się w budynkach PPNT obowiązuje całkowity zakaz spożywania jedzenia oraz napojów.


4. Twórcy programu oraz atrakcje na Konwencie

a) Za Twórcę uznaje się każdą osobę prowadzącą bądź współprowadzącą punkt programu w czasie Konwentu.

b) Każdy Twórca na terenie Konwentu identyfikowany jest przez odpowiedni identyfikator, który zobowiązany jest nosić w trakcie Konwentu w widocznym miejscu. 

c) Twórcy zobowiązani są do oddania sali prelekcyjnej w stanie, w jakim została im wydana. W przypadku rażących uszkodzeń sali podczas jej wydawania, osoby prowadzące punkty programu zobowiązane są niezwłocznie powiadomić o tym Bibliotekę.

d) Twórcy, którym powierzono sprzęt elektroniczny niezbędny do przeprowadzenia prelekcji, zobowiązani są do zwrócenia go w stanie, w jakim został wydany. W przypadku uszkodzenia sprzętu Twórca lub Uczestnicy mogą być obciążeni kosztami sprzętu do wartości odtworzeniowej.

e) Biblioteka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Konwentu bez konieczności wcześniejszego skonsultowania ich z Uczestnikami.

f) Na wybrane punkty programu (warsztaty, konkursy, sesje RPG i larp) obowiązują zapisy, do których zasady reguluje osobna instrukcja. 

g) O zmianach w programie Biblioteka będzie informowała najpóźniej w dniu, w którym odbyć się ma dana atrakcja poprzez kanały informacyjne: Facebook (wydarzenie “Pasja Minicon 2022”), na stronie internetowej pasjaminicon.pl oraz tablicach informacyjnych na terenie Konwentu.

5. Wolontariusz

a) Za wolontariusza (“Wolontariusz”) uznaje się osoby zrekrutowane przez Bibliotekę, odpowiednio przeszkolone do pomocy w trakcie Konwentu.

b) Wolontariusz zobowiązany jest do noszenia odpowiedniego, wydanego przez Bibliotekę identyfikatora w widocznym miejscu.

c) Wolontariusze nie odpowiadają za punkty programu.

d) Wolontariusze posługują się językiem polskim i/lub angielskim. 

e) Do obowiązków wolontariuszy należą:

Służba informacyjna,

Śledzenie i udostępnianie informacji w mediach społecznościowych,

Pomoc i asysta gościom Konwentu,

Pomoc i asysta Uczestnikom,

Koordynacja bieżących wydarzeń,

Ścisła współpraca z przedstawicielami Biblioteki.

f) Wolontariusz w czasie trwania Konwentu jest przedstawicielem Biblioteki i ma prawo wyprosić z terenu Uczestnika, który łamie niniejszy regulamin lub swoim zachowaniem uniemożliwia innym korzystanie z atrakcji. Wolontariusz może też zgłosić tę osobę do organizatorów celem rozwiązania sytuacji.

6. Zasady ogólne

a) Na terenie Konwentu zabrania się prowadzenia działalności politycznej oraz agitacji politycznej; osoby prowadzące taką działalność zostaną usunięte z terenu Konwentu.

b) Osoby nietrzeźwe lub znajdujące się pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających, a także zachowujące się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i zasadami kultury oraz niestosujące się do postanowień obowiązujących Regulaminów (określonych w punkcie 1b), mogą zostać usunięte z terenu Konwentu oraz pozbawione prawa dalszego uczestnictwa w Konwencie przez Bibliotekę i występujących w jej imieniu Wolontariuszy, co poświadcza odpowiedni identyfikator noszony przez Wolontariuszy w widocznym miejscu.

7. Zakazy obowiązujące na terenie Konwentu

a) Określone przez regulamin Biblioteki, paragraf 5. Zabrania się zatem na terenie Konwentu wnoszenia, jak i spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania jakichkolwiek środków odurzających w jakiejkolwiek formie.

b) Na teren Konwentu zabronione jest wnoszenie wszelkich niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni palnej (w tym czarno-prochowej), materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, broni białej (za wyjątkiem tzw. broni białej bezpiecznej), pistoletów na kulki (replik ASG) i materiałów radioaktywnych oraz innych przedmiotów wymienionych w ustawie z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji.

c) Na terenie Konwentu obowiązuje zakaz używania otwartego ognia.

d) Na terenie Konwentu obowiązuje zakaz chodzenia z obnażonymi ostrzami.

e) W salach Konwentowych obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów i posiłków. Zakaz ten nie obowiązuje we foyer budynków PPNT.

f) Uczestników obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do biur i pomieszczeń w budynkach PPNT, które nie są oznaczone jako pomieszczenia Konwentu.

g) Samodzielne naklejanie plakatów, ogłoszeń i tym podobnych na fizycznym terenie Konwentu bez zgody Biblioteki jest zabronione. Niedozwolone jest również prowadzenie sprzedaży bez posiadania zgody Biblioteki, jak i w miejscach do tego niewyznaczonych przez Bibliotekę; osoby dokonujące takich czynów zostaną usunięte z Konwentu, a w przypadku dokonania szkody zostaną obciążone kosztem ich naprawienia.

h) Zabrania się uczestnikom rejestrowania i udostępniania (streamowania) prelekcji odbywających się na Konwencie. Dozwolone jest natomiast rejestrowanie obrazu oraz głosu przez twórców punktów programu na użytek prywatny oraz z pominięciem rejestrowania danych dotyczących Uczestników, co regulują odpowiednie zapisy prawne.

i) Na fizycznym terenie Konwentu działa strefa wystawców, zasady jej funkcjonowania reguluje osobny regulamin strefy wystawców, dostępny na stronie pasjaminicon.pl.

8. Zasady komunikacji online w oficjalnych kanałach Konwentu

a) Za oficjalne kanały Konwentu uznaje się: fan page Biblioteki Gdynia na portalu Facebook, wydarzenie “Pasja Minicon 2022” na portalu Facebook, fan page Ratel Squad na portalu Facebook, stronę internetową pasjaminicon.pl.

b) Zasady komunikacji online w oficjalnych kanałach Konwentu określone są przez regulamin Biblioteki, paragraf 5.

9. Konkursy w trakcie Konwentu

a) Konkursy przeprowadzane w ramach Konwentu regulują osobne regulaminy, których treść zostanie przekazana przed rozpoczęciem każdego dnia i będzie dostępna na stronie Konwentu oraz w czasie trwania Konwentu przy ladzie bibliotecznej.

10. Postanowienia końcowe

a) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawują pracownicy Biblioteki i Wolontariusze.

b) Powyższy regulamin obowiązuje Uczestników, Wolontariuszy i Bibliotekę.

c) Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i moralne Uczestników Konwentu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą wyłącznie ich sprawcy lub, w przypadku osób niepełnoletnich, ich prawni opiekunowie.

d) Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki na terenie fizycznym Konwentu.

e) Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z opiniami wygłaszanymi przez Uczestników podczas trwania Konwentu.

f) Uczestnik, Twórca oraz Wolontariusz Konwentu wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w publikacjach poligraficznych i elektronicznych na potrzeby promocji Konwentu i Biblioteki oraz na potrzeby relacji z Konwentu przez zaproszone media, bez ograniczeń czasowych i geograficznych.

g) Nieprzestrzeganie Regulaminu może spowodować pozbawienie prawa do uczestnictwa w Konwencie.

h) Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności ani z obowiązku przestrzegania niniejszego Regulaminu przez Uczestników, Twórców i Wolontariuszy Konwentu.

i) W przypadku zdarzenia losowego, takiego jak ogłoszenie żałoby narodowej, ogłoszenia lockdownu, poważnej awarii na terenie Konwentu, a także innych przyczyn, które uniemożliwiają zorganizowanie wydarzenia, a za które Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności, ma ona prawo do odwołania imprezy, zmiany daty i/lub miejsca odbywania się Konwentu bez wcześniejszego uprzedzenia.

j) Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem Konwentu.

k) W kwestiach spornych Biblioteka oraz jej pracownicy zastrzegają sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji.

l) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

m) Niniejszy regulamin dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Konwentu oraz na wydarzeniu.

Scroll to top