Regulamin konwentu

  1. Postanowienia wstępne i definicyjne 

    a) Głównym organizatorem konwentu Pasja MiniCon 2019 (zwanego dalej konwentem) jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, ul. Świętojańska 141–143 (dalej: Biblioteka).

   b) Wszystkich uczestników konwentu obowiązuje regulamin Biblioteki (http://bibliotekagdynia.pl/wp-content/uploads/2018/09/01-01.08.2018.pdf), dostępny do wglądu w każdej filii Biblioteki, oraz niniejszy regulamin. 

   2. Uczestnictwo w konwencie 

    a) Uczestnictwo w konwencie jest bezpłatne.

    b) Obowiązuje darmowa akredytacja przy ladzie bibliotecznej.

    3. Uczestnicy Konwentu 

   a ) Każda osoba, która zostanie zaakredytowana, otrzyma identyfikator (przypinkę) i zobowiązana jest do jego noszenia w trakcie trwania Konwentu.

    b) Każdy uczestnik Konwentu zobowiązany jest do noszenia przypinki w widocznym miejscu.

    c) W przypadku zgubienia identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić się do Bibliotekarzy przy punkcie bibliotecznym znajdującym się przy wejściu głównym do Biblioteki z Pasją.

    d) Uczestnicy Konwentu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Biblioteki oraz niniejszego regulaminu Konwentu.

    e) Uczestnicy Konwentu mogą przebywać na jego terenie od momentu jego rozpoczęcia do jego oficjalnego zakończenia, z wyłączeniem przerwy nocnej: 21:00 w sobotę – 10:00 w niedzielę.

    f) Na terenie Konwentu należy zachować porządek i czystość oraz posprzątać po sobie pomieszczenia, w których się przebywało.

    g) Każdy Uczestnik Konwentu jest zobowiązany do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom pracowników Biblioteki (w tym obsługi i ochrony obiektu, w którym odbywa się Konwent, oraz osób wyznaczonych przez Bibliotekę). Decyzje te są ostateczne, jednak można się od nich odwołać.

    h) Każdy uczestnik Konwentu zobowiązany jest do traktowania pozostałych Uczestników z szacunkiem. Nękanie fizyczne lub słowne może skutkować usunięciem z Konwentu i zgłoszeniem do odpowiednich służb.

    i) Osoba naruszająca prawo, w szczególności powodująca zagrożenie życia, zdrowia, napastująca lub naruszająca dobra materialne innych Uczestników, zostanie usunięta z terenu Konwentu, a sprawa przekazana odpowiednim służbom porządkowym.

    j) Każdy Uczestnik na czas przebywania na terenie Konwentu powinien we własnym zakresie ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

   4. Twórcy programu oraz atrakcje na Konwencie 

    a) Każdy Uczestnik Konwentu identyfikowany jest za pomocą przypinki. 

    b) Biblioteka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Konwentu bez konieczności wcześniejszego ustalania zmian z Uczestnikami; o zmianach w programie Biblioteka będzie informowała najpóźniej w dniu, w którym odbyć się ma dana atrakcja.

    c) Osoby prowadzące punkty programu zobowiązane są do oddania sali prelekcyjnej w stanie, w jakim została im wydana. W przypadku rażących uszkodzeń sali podczas jej wydawania osoby prowadzące punkty programu zobowiązane są niezwłocznie powiadomić o tym pracowników Biblioteki.

    d) Ze względów bezpieczeństwa Biblioteka zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób przebywających w salach.

    5. Zakazy obowiązujące na terenie Konwentu

    a) Określone są przez regulamin Biblioteki, paragraf 5. Zabrania się zatem na terenie Konwentu palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania jakichkolwiek środków odurzających.

    b) Na terenie Konwentu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających w jakiejkolwiek formie.

    c) Osoby nietrzeźwe lub znajdujące się pod wpływem wyżej wymienionych środków, a także zachowujące się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i zasadami kultury oraz niestosujące się do postanowień regulaminu, mogą być usunięte z terenu Konwentu oraz pozbawione prawa uczestnictwa.

    d) Na teren Konwentu zabronione jest wnoszenie wszelkich niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni palnej (w tym czarno-prochowej), materiałów wybuchowych oraz pirotechnicznych, broni białej (z wyjątkiem tzw. broni białej bezpiecznej), pistoletów na kulki (replik ASG) i materiałów radioaktywnych oraz innych przedmiotów wymienionych w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

    e) Na terenie Konwentu obowiązuje zakaz używania otwartego ognia.

    f) Na terenie Konwentu obowiązuje zakaz chodzenia z obnażonymi ostrzami.

    g) W salach warsztatowych i w strefie gier planszowych obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów i posiłków. Zakaz ten nie obowiązuje w foyer budynku drugiego.

    h) Uczestników obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do biur i pomieszczeń w budynku II PPNT, które nie są oznaczone jako pomieszczenia konwentowe.

    i) Samodzielne naklejanie plakatów, ogłoszeń i tym podobnych na terenie Konwentu bez zgody pracowników Biblioteki jest zabronione. Niedozwolone jest również prowadzenie sprzedaży bez posiadania zgody pracowników Biblioteki oraz w miejscach przez nich niewyznaczonych; osoby dokonujące takich czynów zostaną usunięte z terenu Konwentu, a w przypadku dokonania szkód na rzecz Biblioteki zostaną obciążone kosztem ich naprawienia.

    k) Na terenie Konwentu zabrania się prowadzenia działalności politycznej oraz agitacji politycznej; osoby prowadzące taką działalność zostaną usunięte z terenu Konwentu.

   6. Konkursy na Konwencie 

    a) Konkursy przeprowadzane w ramach Konwentu regulują osobne regulaminy, dostępne na stronie Biblioteki (bibliotekagdynia.pl) oraz w czasie trwania Konwentu przy ladzie bibliotecznej.

    7. Pomoc wolontaryjna 

    a) Na terenie Konwentu będą obecni wolontariusze. 

    b) Wolontariusze posługują się językiem polskim i/lub angielskim. 

    c) Wolontariusze nie odpowiadają za punkty programu.

   d) Do obowiązków wolontariuszy należą:

  • Opieka nad salami konwentowymi
  • Służba informacyjna
  • Wydawanie i rejestrowanie planszówek
  • Pomoc i asysta gościom Konwentu
  • Koordynacja bieżących wydarzeń
  • Obsługa stoiska fotobudki. 

    e) Wolontariusz ma prawo wyprosić z terenu Konwentu osobę, która łamie niniejszy regulamin lub swoim zachowaniem uniemożliwia innym korzystanie z atrakcji.

    8. Postanowienia końcowe 

    a) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawują pracownicy Biblioteki i wolontariusze.

   b) Powyższy regulamin obowiązuje Uczestników, wolontariuszy i Bibliotekę.

  c) Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i moralne Uczestników Konwentu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą wyłącznie ich sprawcy lub, w przypadku osób niepełnoletnich, ich prawni opiekunowie.

    d) Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.

   e) Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z opiniami wygłaszanymi przez Uczestników podczas trwania Konwentu.

   f) Uczestnik Konwentu wyraża zgodę na wykorzystanie Jego wizerunku w publikacjach poligraficznych i elektronicznych na potrzeby promocji Konwentu i Biblioteki oraz na potrzeby relacji z Konwentu przez zaproszone media, bez ograniczeń czasowych i geograficznych.

    g) Odbiór identyfikatora oraz rejestracja na Konwencie przy ladzie Biblioteki oznacza akceptację wszystkich punktów niniejszego regulaminu oraz zgodę na jego przestrzeganie. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować pozbawienie prawa do uczestnictwa w Konwencie; nieznajomość regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności ani z obowiązku przestrzegania niniejszego regulaminu przez Uczestników Konwentu.

    h) W wypadku niezarejestrowania się przez Uczestnika na Konwencie nadal obowiązuje Go niniejszy regulamin.

    i) W przypadku zdarzenia losowego, takiego jak ogłoszenie żałoby narodowej, poważnej awarii na terenie Konwentu, a także innych przyczyn, które uniemożliwiają zorganizowanie wydarzenia, a za które Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności, ma ona prawo do odwołania imprezy, zmiany daty i/lub miejsca odbywania się Konwentu bez wcześniejszego uprzedzenia.

   j) Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem Konwentu.

    k) W kwestiach spornych Biblioteka oraz jej pracownicy zastrzegają sobie do podjęcia ostatecznej decyzji.

    l) W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

   ł) Niniejszy regulamin dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Konwentu oraz w punkcie akredytacyjnym podczas trwania Konwentu.